a Herlitz Hungária viszonteladói webshopján megvalósuló adatkezelésekről

Kedves Érdeklődő, kedves Partnerünk!

Honlapunk használata során Ön személyes egyes személyes adatait is átadja részünkre, mint adatkezelő részére. Társaságunk kötelezettséget vállal a jelen adatkezelési tájékoztatóban, valamint az hatályos jogszabályi előírásokban foglaltak betartására.

1. Adatkezelő neve, elérhetőségei 

Cégnév: Herlitz Hugária Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Székhely: 1225 Budapest, Campona utca 1. 6. épület, Harbor Park

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-165476

Adószám: 10744309-2-43

Telefon: 06-1-305-2000

E-Mail: herlitz@herlitz.hu

2. A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama 

Társaságunk gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítjuk, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt jogszabály lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

2.1. A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Az cookie-król:

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgy nevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk küld az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

Az cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelv, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelet (Rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik.

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdés f) pontjával összhangban az Adatkezelő jogos érdeke a honlap megfelelő működése érdekében.

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A cookiek által gyűjtött adatokat a Google Remarketing körében használjuk, amelyről itt olvashat.

A Google az hozzá továbbított adatokat az alábbiak szerint tárolja:

„Az általunk megjelenített hirdetéseket feljegyezzük naplófájljainkban. Ezek a szervernaplók általában tartalmazzák az internetes kérelmet, az IP-címet, a böngésző típusát, a böngésző nyelvét, a kérelem pontos időpontját, illetve legalább egy cookie-t, amely egyedileg azonosíthatja az Ön böngészőjét. Ezeket az adatokat számos okból tároljuk, amelyek közül a legfontosabb szolgáltatásaink fejlesztése és a rendszer biztonságának megőrzése. A naplóadatokat névtelenítjük az IP-cím egy részének (9 hónap elteltével történő) és a cookie-információk (18 hónap elteltével történő) eltávolításával”

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11]

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en]

2.2. Egyes adatkezelési tevékenységek (tájékoztatás a Rendelet 13. cikk alapján)

 

2.2.1. A viszonteladói kapcsolatfelvétellel együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés megnevezése:

Az Adatkezelő a részére érkezett kérdéseket, tájékoztatáskéréseket megválaszolja a tájékoztatást kérő által igényelt úton (telefonon, e-mailben).

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés hátterét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelet (Rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban az, hogy Önnel, az Ön által képviselt társasággal szerződés jöjjön létre, illetve fennálló szerződéses kapcsolat esetén a szerződés teljesítése megvalósuljon.

Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja az, hogy a viszonteladói szerződés létrejötte, érvényes értékesítési szerződés teljesítése kapcsán feltett kérdésére válaszolni tudjunk az Ön számára.

A kezelt adatok köre:

A kapcsolatfelvételkor név és elérhetőség (e-mail cím vagy telefonszám) megadása szükséges.

Az adatkezelés időtartama:

A kapcsolatfelvétel során küldött üzeneteket legfeljebb egy hónapig tároljuk, de bármikor lehetősége van a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok törlését kérni.

 

2.2.2. A viszonteladói regisztrációval kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés megnevezése:

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett webáruház révén szerződéskötési lehetőséget kínál viszonteladók részére, amely tevékenység indokolja, hogy a szerződés létrejöttét regisztráció előzze meg.

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai jelentik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Önnel, az Ön által képviselt társasággal szerződés létrehozása.

Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja a felhasználó azonosítása és kapcsolattartás a szolgáltatás igénybevétele során, a szerződés teljesítése érdekében.

A kezelt adatok köre:

A kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma; számlázási adatok (név/cégnév, cím/székhely, adószám); szállítási cím.

Az adatkezelés időtartama:

A regisztráció során megadott adatok törlését Ön bármikor jogosult kérni.

 

2.2.3. A viszonteladói megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés megnevezése:

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett webáruház révén szerződést köt az egyes viszonteladókkal kötött keretmegállapodás (szerződési feltételek) szerint.

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv., valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről („Ptk.”), a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („E-kereskedelmi törvény”) és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet („45/2014 Kormányrendelet”) előírásai jelentik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön által leadott megrendelés (szerződés) teljesítése.

Az adatkezelés célja:

Az Önnel, illetve Ön által képviselt társasággal fennálló szerződés alapján létrejött megrendelés teljesítése.

A kezelt adatok köre:

A megrendelés során a regisztrációs adatok kerülnek kezelésre, amelyek közül az Ön kapcsolattartási adatai személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama:

A rendelés során megadott adatokat a regisztrációtól, illetve a legutolsó rendelés leadásától (amelyik a későbbi) számított 5. év elteltét követő naptári év január 31-ig tároljuk, de bármikor lehetősége van a nem jogszabályi alapon, illetve a Rendelet felhatalmazása alapján kezelt, Ön által megadott személyes adatok törlését kérni.

 

2.2.4. A számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés megnevezése:

Az Adatkezelő az általa történt értékesítésről jogszabályokban előírt bizonylatokat állít ki.

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, a Sztv.-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja:

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A kezelt adatok köre:

A számla kiállításához további személyes adat (e-mail cím) abban az esetben szükséges, ha a viszonteladó e-számla küldéséhez hozzájárult külön nyilatkozatában.

Címzett:

Az Adatkezelő e-számlát állít ki, amely során az Editel (EDITEL Hungary Kft.; székhely: 2040 Budaörs, Baross utca 89.) szoftverét alkalmazza, az elkészült számlákat az Adatkezelő nevében a szoftverszolgáltató küldi meg a vevő részére a csomag összeállításakor (feladó e-mailcím: ediarchiv@editel.cz).

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 adóévig meg kell őrizni.

 

2.2.5. A viszonteladói lojalitás programmal együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés megnevezése:

Viszonteladói ösztönző program működtetése

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai jelentik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja a programban résztvevő azonosítása és kapcsolattartás a programban való részvétel során.

A kezelt adatok köre:

A kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma; vásárlások után jóváírt pontok.

Az adatkezelés időtartama:

A regisztráció során megadott adatok, a fiók törlését Ön bármikor jogosult kérni.

A program kapcsán keletkező számviteli bizonylatokat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 adóévig meg kell őrizni.

 

2.2.6. A hírlevélküldéssel együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés megnevezése:

Hírlevelünkre való feliratkozáskor Ön beleegyezik abba, hogy e-mailen keresztül kínálatunkra és termékeinkre vonatkozó információkat küldjünk meg Önnek.

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv., valamint az e-Privacy Irányelv előírásai jelentik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

A terméktámogatás biztosítása, tájékoztatás akciókról.

A kezelt adatok köre:

Hírlevélre feliratkozó viszonteladói kapcsolattartó neve, e-mail címe.

Az adatkezelés időtartama:

Az Ön hozzájárulásának visszavonásáig.

 

2.2.7. A nem viszonteladói kapcsolatfelvétellel együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés megnevezése:

Az Adatkezelő a részére érkezett kérdéseket, tájékoztatáskéréseket megválaszolja a tájékoztatást kérő által igényelt úton (telefonon, e-mailben).

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés hátterét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelet (Rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja az, hogy az Adatkezelő az általa forgalmazott termékek (azok elérhetősége, tulajdonságai, használata stb.) kapcsán feltett kérdésére válaszolni tudjon az Ön számára azzal, hogy az Adatkezelő fogyasztók számára terméket nem értékesít.

A kezelt adatok köre:

A kapcsolatfelvételkor név és elérhetőség (e-mail cím vagy telefonszám) megadása szükséges.

Az adatkezelés időtartama:

A kapcsolatfelvétel során küldött üzeneteket legfeljebb egy hónapig tároljuk, de bármikor lehetősége van a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok törlését kérni.

 

2.2.8. Közösségi oldalakon való megjelenés

Az adatkezelés leírása:

Az Adatkezelő közösségi oldalakon keresztül kapcsolatot tart az általa forgalmazott termékek iránt érdeklődőkkel, vásárlókkal.

A Facebook önálló adatkezelő, további részletes információkat és beállítási tudnivalókat itt talál:

https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv., valamint az e-Privacy Irányelv előírásai jelentik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Kapcsolattartás felhasználókkal a közösségi platformokon.

Az adatkezelés érintettje:

Az Adatkezelő közösségi oldalon lévő profiljának követői.

A kezelt adatok köre:

Közösségi oldalon használt felhasználó név és a felhasználó által nyilvánossá tett információk.

Az adatkezelés időtartama:

Önnek az egyes platformok szabályzata alapján van lehetősége az adatokat törölni.

 

2.2.9. Google Analytics elemzésével kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés leírása:

Az Adatkezelő a "Google Analytics" szolgáltatást használja, hogy elemezze a látogatók oldalhasználatát. A szolgáltatás cookie-kat használ és az általuk összegyűjtött információkat a Google szerverére küldik, ahol tárolják. Az Adatkezelő az így összegyűjtött információkat felhasználja az oldal tevékenységének és webhelytevékenységének értékelésére.

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv., valamint az e-Privacy Irányelv előírásai jelentik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az elemzések révén a szolgáltatás javítása.

Az adatkezelés érintettje:

Az oldal látogatói.

A kezelt adatok köre:

Cookie-k.

Az adatkezelés időtartama:

Lehetősége van arra, hogy megakadályozza a cookie-k tárolását az Ön eszközén a megfelelő beállításokkal a böngészőben, így azonban előfordulhat, hogy egyes funkciók nem lesznek elérhetők.

A következő linken is megtilthatja az adatok gyűjtését: ___

 

2.2.10. A viszonteladói képadatbázishoz való hozzáférés igényléséhez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés megnevezése:

Az Adatkezelő online értékesítést (is) végző (vagy tervező) viszonteladói részére képanyag-adatbázist hozott létre. Annak érdekében, hogy a szerzői jogi védelem alatt álló képanyagokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá, az Adatkezelő validálja a hozzá érkező hozzáférési igénylések jogszerűségét, valamint a továbbiakban a felhasználás jogszerűségét is ellenőrzi.

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés hátterét a Rendelet, valamint az Infotv. előírásai jelentik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja az, hogy az Adatkezelő az általa forgalmazott termékek viszonteladói online értékesítését előmozdítsa képanyagok biztosítása révén.

A kezelt adatok köre:

A kapcsolattartói e-mail cím és a kapcsolattartó neve, továbbá szervezeti adatok (név, honlap, webshop, közösségi felület, forgalmazási adatok) megadása szükséges.

Az adatkezelés időtartama:

Az igénylés során megadott adatokat a szerződéses kapcsolat fennállásáig tároljuk, de bármikor lehetősége van a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok törlését, módosítását kérni, illetve megszüntetheti hozzáférési jogosultságát.

 

2.2.11. A viszonteladói képadatbázishoz való hozzáféréssel járó adatkezelés

Az adatkezelés megnevezése:

Az Adatkezelő viszonteladói képanyag-adatbázishoz hozzáférést biztosít arra igényét jelző és validált jogosultsággal bíró viszonteladói részére.

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés hátterét a Rendelet, valamint az Infotv. előírásai jelentik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban a.

Az adatkezelés célja:

Az adatbázishoz való hozzáféréshez az Adatkezelő jelszót biztosít, amelyet a hozzáférés igénylése során megadott e-mail címre juttat el.

A kezelt adatok köre:

A hozzáférést igénylő kapcsolattartó e-mail címe.

Az adatkezelés időtartama:

A szerződéses kapcsolat fennállásáig tároljuk, de bármikor lehetősége van a kapcsolattartói e-mail cím módosítását kérni, illetve megszüntetheti hozzáférési jogosultságát.

 

2.2.12. A viszonteladói marketing-támogatás igényléséhez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés megnevezése:

Az Adatkezelő online értékesítést (is) végző (vagy tervező) viszonteladói részére időről időre marketing célú értékesítési támogatási anyagokat állít össze, amelyeket annak igénylése esetén megküldi a képanyag-adatbázishoz hozzáférő viszonteladóinak.

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés hátterét a Rendelet, valamint az Infotv. előírásai jelentik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja az, hogy az Adatkezelő az általa forgalmazott termékek értékesítéséhez marketing-támogatási anyagokat juttasson el.

A kezelt adatok köre:

A kapcsolattartói e-mail cím és a kapcsolattartó neve, továbbá szervezeti adatok (név, honlap, webshop, közösségi felület, forgalmazási adatok) megadása szükséges.

Az adatkezelés időtartama:

Az igénylés során megadott adatokat a szerződéses kapcsolat fennállásáig tároljuk, de bármikor lehetősége van a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok módosítását, törlését kérni.2.3. További adatkezelések

 

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

 

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról a Rendelet elvárásainak megfelelőség érdekében és az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

 

3. Egyéb rendelkezések

 

A felhasználó köteles a regisztráció során a valóságnak megfelelő és teljes információt közölni a regisztrációs adatlap kérdéseire vonatkozóan, valamint a regisztrációs adatokat változás esetén megfelelően frissíteni.

 

A felhasználó által nyújtott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága esetén az Adatkezelőnek jogában áll részlegesen vagy teljes mértékben felfüggeszteni vagy megszüntetni a felhasználó hozzáférését.

 

Az Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy bármikor, saját belátása szerint azonnal megszüntesse a felhasználónak a honlap használatához és hozzáféréséhez való jogát, amennyiben a felhasználó megsérti az Adatvédelmi Szabályzat feltételeit vagy bármely vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit.

 

4. Tájékoztatás adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

 

4.1. A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozói tevékenység

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Webonic Kft.

Az adatfeldolgozó levelezési címe: 8000 Székesfehérvár, Budai út 14.

Az adatfeldolgozó e-mail címe: support@webonic.hu

A Webonic Kft. az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi a szervereken. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 

4.2. A kiszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Fiege Kft.

Az adatfeldolgozó levelezési címe: 1125 Budapest, Campona utca 1.

Az adatfeldolgozó e-mail címe: HU_GDPR_DPO@fiege.com

A Fiege Kft. az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelés összeállításában, kiszállításában, amelyhez az adatkezelő által jóváhagyott al-adatfeldolgozót is igénybe vesz.

 

5. Adatbiztonsági intézkedések

 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

6. Az adatkezelés során Önt megillető jogok

 

Az Adatkezelő a jelen pontban az Ön részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kívánja nyújtani. Kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolta az Ön érintetti személyazonosságát.

Az Adatkezelő elősegíti az Ön alábbiakban írt, Rendeletben rögzített jogainak a gyakorlását. Az Adatkezelő az érintetti jogok gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy Ön, mint érintettet nem áll módjában azonosítani.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást is elektronikus úton adja meg az Adatkezelő, kivéve, ha ezt Ön másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tenne intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával (6.2. alatt bővebben).

Az Adatkezelő a tájékoztatást és az intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban, ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak az alábbi érintetti jogokhoz kapcsolódó kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

6.1. Az adatkezelés során Önt megilleti:

a tájékoztatáshoz való jog és a hozzáféréshez való jog:

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat,

illetve Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon személyes adatai kezeléséről a Rendelet 15. cikk (1) bekezdés a)-h) pontjaiban foglalt tartalommal, másolatkérés esetén azonban az Adatkezelő jogosult észszerű mértékű adminisztratív díjat felszámolni;

az adatok helyesbítéséhez való jog:

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse, kiegészítését. A kérésének az Adatkezelő késedelem nélkül, de legkésőbb 1 hónapon belül eleget tesz;

az adatok törléséhez való jog:

Önnek lehetősége kérni, hogy az Adatkezelő az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontjával, illetve az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Az Adatkezelő nem hozza nyilvánosságra az Ön adatait, így amennyiben elfeledtetéshez való jogával kíván élni, azt adatfeldolgozási tevékenységet végző adatfeldolgozói vonatkozásában érvényesíti;

az adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e.

Ha az adatkezelés a fenti okok valamelyike alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

az adathordozhatósághoz való jog:

mivel az Adatkezelő nem végez automatizált adatkezelést, az Ön joga arra, hogy hozzájárulása alapján vagy az Önnel létrejött szerződés kapcsán Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy egy másik adatkezelőnek való továbbítsa (továbbíttassa), nem alkalmazható;

a tiltakozás joga:

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

(i) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása közérdekű feladat végrehajtásához vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és a Rendelet 21. cikk (1) bekezdésében, illetve az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben (alátámasztott kényszerítő erejű jogos indok fennállása esetén), illetve

(ii) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 1 hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.

 

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy a rá vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogszabály korlátozhatja a fenti jogokat egyebek mellett bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését; az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme; valamint polgári jogi követelések érvényesítése (Rendelet 23. cikke), amely körülményről adott kérelem esetén Önt tájékoztatja a fentiekben írt feltételek szerint.

 

6.2. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

 

7. Adatkezelési tájékoztató módosítása

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy módosítás esetén a korábbi szövegváltozat is elérhető legyen a honlapon.

Budapest, 2020. január 2.

close Bevásárlókosár
close Bevásárlókosár